Meklēt jaunumus
  • Jaunumi
  • >
  • PRET STAMBULAS KONVENCIJU!!
09.02.2018

PRET STAMBULAS KONVENCIJU!!

Mēs varam ietekmēt mūsu bērnu un bērnu bērnu nākotni!

Konvencija pieprasa garantēt - tātad pielāgot dalībvalstu likumdošanu, lai izslēgtu diskrimināciju, kuras pamatā būtu: dzimums, sociālais dzimums (dzimte), rase, ādas krāsa, valoda, reliģiskā pārliecība, politiskie vai citi uzskati, nacionālā piederība, sociālā izcelsme, piederība mazākumtautībai, īpašuma, izcelšanās, dzimumorientācijas, dzimuma identitātes, vecuma, veselības stāvoklis, invaliditātes, ģimenes stāvoklļa, migranta vai bēgļa statuss, vai cits status.

Tātad arī sociālais dzimums (dzimte) = gender, dzimumorientācija, dzimuma identitāte!

12.1. Konvencijas dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai veicinātu izmaiņas sociālās vides un kultūras noteiktajos sieviešu un vīriešu uzvedības modeļos nolūkā izskaust aizspriedumus, paražas, tradīcijas un jebkādu citu praksi, kuras pamatā ir ideja par sieviešu nepilnvērtību vai par sieviešu un vīriešu lomām, kas padarītas par stereotipiem.

14. pants. Izglītība

1. Konvencijas dalībvalstis attiecīgos gadījumus veic vajadzīgos pasākumus, lai visu izglītības līmeņu mācību programmās iekļautu mācību vielu par tādiem jautājumiem kā sieviešu un vīriešu līdztiesība, tādas dzimumu sociālās lomas, kas nav padarītas par stereotipiem, savstarpējā cieņa, nevardarbīga konfliktu atrisināšana savstarpējās attiecībās, ar dzimumu saistīta vardarbība pret sievietēm un tiesības uz personas integritāti, un lai šī mācību viela būtu pielāgota audzēkņu spēju attīstības līmenim.

Tātad jāizskauž dzimumu sociālās lomas, caur ko Dievs iedibināja caur ģimenes institūciju, un visiem bērniem skolās ir jāstāsta par iespēju izvēlēties savu dzimuma identitāti un dzimumorientāciju, un tad pildīt tādu dzimumu sociālo lomu kā ienāk prātā. Konvencija aizstāv visu šo lomu līdztiesību!

Tādēļ aicinām tevi balsot PAR LATVIJAS NEPIEVIENOŠANOS “STAMBULAS KONVENCIJAI”, izmantojot manabalss.lv platformu.